Samstarfsnefnd

Hjá stofnunum ríkisins skulu starfa samstarfsnefndir sem annast gerð, endurskoðun og breytingar á stofnanasamningi. Samstarfsnefndir eru skipaðar allt að þremur fulltrúum frá stéttarfélagi/starfsmönnum og þremur frá stofnun, varafulltrúar eru jafnmargir. Forstöðumaður stofnunar tilnefnir fulltrúa stofnunar og stéttarfélag tilnefndir fulltrúa starfsmanna, trúnaðarmaður á vinnustað getur ýmist verið fulltrúi í samstarfsnefnd eða henni til aðstoðar.

Viðræður um stofnansamning skulu fara fram undir friðarskyldu og er staða allra fulltrúa í samstarfsnefnd jöfn enda er um gerð kjarasamnings að ræða þar sem stofnanasamningar eru hluti kjarasamninga. Staða fulltrúa stéttarfélaga í samstarfsnefndum er þannig jöfn stöðu fulltrúa stofnana.

Að jafnaði skal stofnanasamningur endurskoðaður á tveggja ára fresti, en heimilt er hvorum aðila um sig, stofnun eða fulltrúum stéttarfélags, að óska eftir endurskoðun stofnanasamnings verði umtalsverðar breytingar á forsendum hans.

Hlutverk samstarfsnefnda er að fjalla um forsendur starfaflokkunar, röðun einstakra starfa í launaflokka sbr. 25.gr. laga nr. 94/1986 um kjarasamninga opinberra starfsmanna  og að koma á sáttum í ágreiningsmálum sem kunna að rísa vegna framkvæmdar stofnanasamnings. Samstarfsnefndir taka til umræðu hvaða þættir teljast málefnalegir þegar taka á ákvarðanir um laun og hvaða forsendur þurfa að vera til staðar svo launaákvarðanir teljist hlutlægar og gagnsæjar.

Hvor aðili um sig getur skotið ágreiningsefnum til samstarfsnefndar og kallað hana til starfa. Beina skal erindi til gagnaðila með skriflegum hætti og skal gagnaðili koma á samstarfsnefndarfundi svo fljótt sem auðið er en þó eigi síðar en fjórum vikum eftir að erindið berst. Samstarfsnefnd skal svara erindum innan 5 vikna frá því að þau voru fyrst borin formlega fram á fundi nefndarinnar.

Verði samstarfsnefnd sammála um breytingar á röðun eða öðru því sem til hennar hefur verið vísað, skal sú breyting gilda frá og með næstu mánaðarmótum eftir að erindið var fyrst formlega borið fram í nefndinni nema annað sé sérstaklega ákveðið. Náist ekki samkomulag í nefndinni innan þriggja mánaða frá því að málið kemur til meðferðar á vettvangi hennar, getur hvor aðila um sig óskað eftir því að inn í samstarfsnefnda komi annars vegar fulltrúi frá ráðuneyti viðkomandi stofnunar og hins vegar fulltrúi tilnefndur af stéttarfélagi.

Pin It on Pinterest

Share This